Δήλωση Απορρήτου PV

Ενημέρωση Προστασίας Δεδομένων για την Υπηρεσία Ιατρικής Πληροφόρησης και Επαγρύπνησης

 

Η Εταιρεία Creative Pharma & HR Services S.M.S.A. (εφεξής η “Εταιρεία” ή “εμείς”) δεσμεύεται να συμμορφώνεται προς τη νομοθεσία που διέπει την λειτουργία της, να διατηρεί καλές πρακτικές και να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας.

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι προτεραιότητα για εμάς. Μάθετε περισσότερα σχετικά με το πώς η Εταιρεία επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα στο πλαίσιο της Υπηρεσίας Ιατρικής Πληροφόρησης και Επαγρύπνησης για φαρμακευτικά προϊόντα, ιατρικές συσκευές, καλλυντικά και συμπληρώματα διατροφής, διαβάζοντας την ακόλουθη ενημέρωση.

Τι είναι η Υπηρεσία Ιατρικής Πληροφόρησης και Επαγρύπνησης

Η Υπηρεσία Ιατρικής Πληροφόρησης και Επαγρύπνησης έχει ένα διπλό έργο: από τη μία πλευρά, παρέχει στο κοινό πληροφορίες σχετικά με φαρμακευτικά προϊόντα, ιατρικές συσκευές, καλλυντικά και συμπληρώματα διατροφής και, από την άλλη πλευρά, συντάσσει αναφορές σχετικά με την ασφάλεια αυτών των προϊόντων, όπως αναφορές για παρενέργειες.

Η αποκάλυψη δεδομένων στο πλαίσιο της Υπηρεσίας Ιατρικής Πληροφόρησης και Επαγρύπνησης πραγματοποιείται εθελοντικά και με σκοπό την προστασία της δημόσιας υγείας και, ιδιαίτερα, την διασφάλιση της ποιότητας και της ασφάλειας αυτών των προϊόντων.

Ποια δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε

Η Εταιρεία συλλέγει και διατηρεί τα δεδομένα που απαιτούνται από την ειδική νομοθεσία που διέπει την λειτουργία της Υπηρεσίας Ιατρικής Πληροφόρησης και Επαγρύπνησης, καθώς και κάθε άλλη πληροφορία που επιλέγετε να μας αποκαλύψετε. Ειδικότερα, όταν αποκαλύπτονται, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε, τα ακόλουθα δεδομένα, ενδεικτικά:

Το όνομα και το επώνυμο του προσώπου που ζητά πληροφορίες ή που αναφέρει παρενέργειες.
Στοιχεία επικοινωνίας (αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση, email)
Δημογραφικά στοιχεία (φύλο, ηλικία κλπ.)
Δεδομένα υγείας (ασθένεια, αποτελέσματα ιατρικών εξετάσεων, ιατρικό ιστορικό, συγχορηγούμενα φάρμακα, κατανάλωση αλκοόλ ή ναρκωτικών ουσιών, εγκυμοσύνη, κλπ)

Γιατί επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας για να παρέχουμε τις όσο το δυνατόν καλύτερες υπηρεσίες και να επικοινωνούμε αποτελεσματικά με εσάς και αποκλειστικά για τους ακόλουθους σκοπούς:

Παροχή Ιατρικής Πληροφόρησης

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα που μας παρέχετε για να απαντήσουμε στα ερωτήματα και/ή παράπονα και για να σας παρέχουμε τις πληροφορίες που ζητάτε. Τα δεδομένα που συλλέγονται στο πλαίσιο της υπηρεσίας ιατρικής πληροφόρησης, συμπεριλαμβανομένου του ονοματεπώνυμού σας, διαβιβάζονται στον κάτοχο άδειας κυκλοφορίας ή τον κατασκευαστή του προϊόντος, σύμφωνα με τις συμβατικές μας υποχρεώσεις.

Υπηρεσία Επαγρύπνησης για λόγους δημοσίου συμφέροντος στον τομέα δημόσιας υγείας

Όταν υπάρχουν λόγοι δημόσιου συμφέροντος στον τομέα της δημόσιας υγείας, όπως η εξασφάλιση υψηλών προτύπων ποιότητας και ασφάλειας των φαρμάκων ή των ιατρικών συσκευών ή άλλων προϊόντων, θα παρέχουμε τα δεδομένα σας στις αρμόδιες αρχές, σύμφωνα με τις ισχύουσες έννομες υποχρεώσεις, και/ή τον κάτοχο άδειας κυκλοφορίας ή τον κατασκευαστή του προϊόντος, σύμφωνα με τις συμβατικές μας υποχρεώσεις. Τα δεδομένα που συλλέγονται στο πλαίσιο της υπηρεσίας ασφάλειας ιατρικών προϊόντων διαβιβάζονται στις αρμόδιες αρχές σε ανώνυμη μορφή. Συνήθως, τα ανώνυμα δεδομένα διαβιβάζονται στον κάτοχο άδειας κυκλοφορίας ή τον κατασκευαστή, εκτός εάν η διαβίβαση των δεδομένων που περιλαμβάνουν το όνομα και το επώνυμό σας ζητείται για σκοπούς παρακολούθησης της αναφοράς ή βασίζεται στην σύμβαση.

Σκοποί επιστημονικής έρευνας

Εάν συμμετέχετε σε κλινικές μελέτες, τα δεδομένα σας που σχετίζονται με την ασφάλειά σας υφίστανται επεξεργασία με σκοπό την διεξαγωγή της κλινικής μελέτης. Τα δεδομένα που συλλέγονται από τους ερευνητές διαβιβάζονται σε εμάς ψευδωνυμοποιημένα. Διαβιβάζουμε ψευδωνυμοποιημένα δεδομένα για την χρηματοδότηση της κλινικής μελέτης, σύμφωνα με τις συμβατικές μας υποχρεώσεις, και στις αρμόδιες αρχές, σύμφωνα με τις ισχύουσες έννομες υποχρεώσεις.

Έννομη Υποχρέωση

Θα συλλέγουμε και θα διατηρούμε τα δεδομένα σας αν αυτό απαιτείται από τον νόμο και ειδικούς κανονισμούς και βέλτιστες πρακτικές που διέπουν την λειτουργία της Υπηρεσίας Ιατρικής Πληροφόρησης και Επαγρύπνησης.

Νομικές αξιώσεις

Θα διατηρούμε και θα επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας στον βαθμό που απαιτείται για την θεμελίωση, την άσκηση ή την υπεράσπιση κατά νομικών αξιώσεων σε βάρος της Εταιρείας και/ή του κατόχου άδειας κυκλοφορίας ή του κατασκευαστή του προϊόντος.

Ποιος λαμβάνει και επεξεργάζεται τα δεδομένα σας

Πρόσβαση στα δεδομένα σας μπορεί να έχουν οι δεόντως εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοί μας, καθώς και ο κάτοχος άδειας κυκλοφορίας ή ο κατασκευαστής του προϊόντος ή ο χορηγός της κλινικής δοκιμής (όπου υπάρχει), οι αρμόδιες αρχές και τρίτοι ελεγκτές που ελέγχουν τις εσωτερικές μας διαδικασίες.

Για πόσο καιρό διατηρούμε τα δεδομένα σας

Θα διατηρούμε τα δεδομένα σας καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεργασίας μας με τον κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας ή τον κατασκευαστή του προϊόντος και για πέντε (5) έτη μετά τη λήξη της συνεργασίας. Ομοίως, για δεδομένα που συλλέγουμε στα πλαίσια κλινικών μελετών, θα διατηρούμε τα δεδομένα σας καθ’ όλη τη διάρκεια της μελέτης και για πέντε (5) έτη μετά τη λήξη της μελέτης και της συνεργασίας με τον Χορηγό της εν λόγω δοκιμής. Μετά το πέρας του χρόνου διατήρησης θα διαβιβάζουμε τα δεδομένα σας στον κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας, τον κατασκευαστή του προϊόντος ή τον Χορηγό και θα τα διαγράφουμε από τα αρχεία μας.

Τα δεδομένα που συλλέγονται διατηρούνται σε φυσικό αρχείο και σε ψηφιακή μορφή και με ασφάλεια στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας.

Τα δικαιώματά σας

Η Εταιρεία μας εξασφαλίζει τα δικαιώματά σας σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και διευκολύνει την άσκησή τους.

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε:

  • Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα που επεξεργαζόμαστε, τους σκοπούς της επεξεργασίας, τους αποδέκτες και τη διάρκεια της επεξεργασίας.
  • Διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων, εάν είναι ανακριβή ή ελλιπή.
  • Διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων ή διαβίβασή τους σε τρίτα μέλη, εκτός αν η επεξεργασία τους είναι απαραίτητη για την άσκηση των νόμιμων δικαιωμάτων της Εταιρείας ή των τρίτων μερών, για την εκπλήρωση μιας νόμιμης υποχρέωσης, για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή για υπεράσπιση των νόμιμων δικαιωμάτων μας ενώπιον των δικαστικών ή άλλων αρχών.
  • Περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων μόνο για συγκεκριμένους σκοπούς.
  • Φορητότητα των δεδομένων σας, δηλαδή να λαμβάνετε τα δεδομένα που έχετε παράσχει σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο, ή να ζητήσετε να τα στείλουμε σε ένα τρίτο μέρος που θα υποδείξετε εσείς.
  • Ανάκληση της συγκατάθεσής σας για επεξεργασία των δεδομένων σας ανά πάσα στιγμή, όταν η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεση.

Εάν έχετε οποιοδήποτε αίτημα ή εάν θέλετε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας.

Creative Pharma & HR Services S.M.S.A.
Λεωφ. Κηφισίας 286
152 32 Χαλάνδρι, Αττική
Τηλ: +30 210 32 59 360
[email protected]

Τέλος, εάν πιστεύετε ότι τα δικαιώματά σας για προστασία των προσωπικών σας δεδομένων έχουν παραβιαστεί, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα(www.dpa.gr).

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ: 13-Ιουν-2022

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.